Medycyna pracy

Medycyna pracy

Zadbajmy o naszych pracownikówMedycyna pracy Szczecin

Zdrowie ma fundamentalne znaczenie dla sprawności pracownika i co się z tym ściśle wiąże także jego wydajności w trakcie realizacji powierzonych zdań. Zgodnie z przepisami zawartymi na łamach Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek zlecania badań lekarskich przed zatrudnieniem pracownika, a następnie okresowo w trakcie trwania stosunku pracy oraz dodatkowo po powrocie zatrudnionego do pracy po długotrwałej chorobie. Jako doświadczeni partnerzy, pomagamy Państwu spełnić obowiązki nałożone na pracodawców przez aktualne przepisy.

REJESTRACJA

Badania profilaktyczne wykonujemy w dni powszednie, od poniedziałku do piątku

Informacja: 91 44 12 160 wew. 3

 

Badania pacjentów w Poradni Medycyny Pracy odbywają po wcześniejszej rejestracji. Rejestracja na badania możliwa jest jedynie drogą elektroniczną.
 
 
Skan lub zdjęcie skierowania należy przesłać na adres: profilaktyka@przychodniaportowa.pl wraz z aktualnym numerem telefonu.
 

W tytule wiadomości prosimy o zaznaczenie: badanie kontrolne, badanie wstępne lub badanie okresowe. W przypadku badań kontrolnych dodatkowo prosimy

o zaznaczenie, kiedy przypada ostatni dzień zwolnienia lekarskiego, w celu ustalenia jak najszybszego terminu wizyty.

Pracownik rejestracji skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu wizyty.

 

Zgodnie z nowelizacją 31.03.2020 r. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w pierwszej kolejności realizować będziemy zgłoszenia na badania wstępne i kontrolne.

 

INFORMACJA DLA FIRM I INSTYTUCJI

W związku z koniecznością przeprowadzania badań lekarskich pracodawca musi dopełnić szeregu obowiązków. Przede wszystkim zobowiązany jest do tego, by:

  • podpisać umowę z jednostką medycyny pracy, której chce powierzyć opiekę nad zatrudnionymi pracownikami
  • wystawić skierowanie zawierające pełną informację o czynnikach szkodliwych i uciążliwych na stanowisku pracy

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą w zakresie medycyny pracy, bądź macie problem z wystawieniem skierowania,

w celu uzyskania szczegółowych informacji

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 91 44 12 130

e-mail: marketing@przychodniaportowa.pl

 

Lekarz medycyny pracy Szczecin

Medycyna pracy w Szczecinie – Przychodnia Portowa

Służba medycyny pracyMedycyna Szczecin

Służba medycyny pracy powołana została aby chronić osoby pracujące przed oddziaływaniem niekorzystnych warunków panujących w pracy oraz związanych ze sposobem jej wykonywania, a także w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi. Tworzą ją lekarze, pielęgniarki, psycholodzy oraz osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do realizowania przydzielonych jej zadań. Funkcjonowanie służby medycyny pracy opiera się zarówno na publicznych zakładach opieki zdrowotnej jak i na praktykach indywidualnych.

Jednostki organizacyjne medycyny pracyMedycyna

Do podstawowych jednostek organizacyjnych służby medycyny pracy zalicza się publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których zadaniem jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami pracującymi, zakłady opieki zdrowotnej zorganizowane przez pracodawców i inne podmioty, w przypadku gdy profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami wynika z ich statutu, lekarzy prowadzących indywidualne praktyki. Oddzielną jednostkę organizacyjną służby medycyny pracy stanowią wojewódzkie i międzywojewódzkie ośrodki medycyny pracy.

Działalność medycyny pracyPraca

Osoby wykonujące swoje obowiązki w ramach służby medycyny pracy działają niezależnie od pracodawców, pracowników oraz ich reprezentantów. Działalności służby medycyny pracy podlegają pracownicy, osoby pozostające w stosunku służbowym, wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, kandydaci do szkół ponadpodstawowych i wyższych, w których praktyki zawodowe wiążą się z wpływem niekorzystnych czynników na zdrowie, uczniowie i studenci tego typu szkół i uczelni, doktoranci narażeni podczas studiów na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia, więźniowie pracujący podczas odbywania kary oraz osoby wykonujące pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

Zadania medycyny pracyPraca Szczecin

W zakres zadań służby medycyny pracy wchodzi minimalizowanie niekorzystnego wpływu pracy na zdrowie poprzez rozpoznanie i oszacowanie czynników występujących w miejscu pracy oraz ocenieniu sposobów jej wykonywania pod kątem negatywnego oddziaływania na zdrowie, przewidywanie i informowanie zatrudniających i zatrudnianych o możliwości pojawienia się negatywnych skutków zdrowotnych związanych z wykonywanymi obowiązkami, doradzanie pracodawcom i pracownikom jak zminimalizować występowanie szkodliwych dla zdrowia czynników (organizacja pracy, ergonomia, fizjologia, psychologia pracy). Zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej pracujących realizowane są poprzez prowadzenie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, orzecznictwo lekarskie, ocenianie możliwości wykonywania pracy w zależności od stanu zdrowia i warunków występujących w miejscu pracy lub nauki, konsultacje, diagnostykę i lecznictwo w odniesieni do patologii zawodowej, doradzanie chorym cierpiącym na choroby zawodowe i związane z wykonywanym zawodem, szczepienia ochronne, monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących, wczesną diagnostykę chorób zawodowych, rehabilitację ambulatoryjną, organizowanie udzielanie pierwszej pomocy, promowanie zdrowia, aktywizowanie pracodawców do działalności ochraniającej zdrowie ich pracowników, informowanie pracowników, wprowadzanie zasad profilaktyki zdrowotnej, tworzenie warunków do rehabilitacji, promocję zdrowia, organizowanie pomocy przedmedycznej, ciągłe analizowanie stanu zdrowia pracowników, odpowiednie zarządzanie informacjami o zdrowiu.

Badania wstepne i okresowe
Badania wstępne i okresowe