Medycyna pracy

Medycyna pracy

Zadbajmy o naszych pracownikówMedycyna pracy Szczecin

Zgodnie z ustawą o służbie Medycyny Pracy, pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną, zawierając umowę z uprawnioną placówką medyczną. Jako doświadczeni partnerzy, pomagamy Państwu spełnić obowiązki nałożone na pracodawców przez aktualne przepisy. Dobra opieka medyczna i sprawnie przeprowadzone badania profilaktyczne owocują wzrostem wydajności i spadkiem absencji chorobowej pracowników. Chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń 914412130 lub napisz do nas marketing@przychodniaportowa.pl

WYSYŁAJ SKIEROWANIA E-MAILEM I NIE TRAĆ CZASU

               Informujemy, że można wysyłać skierowania drogą e-mailową na adres: skierowanie@przychodniaportowa.pl. Wystarczy zrobić skan lub zdjęcie Oryginału skierowania i wysłać na powyższego e-maila.  Po dwóch dnia można się zgłosić i przy Biletomacie znajdującym się w Przychodni nacisnąć SKIEROWANIA INTERNETOWE. Dzięki temu skracają Państwo Swój czas oczekiwania. Karta badań już czeka gotowa.

Lekarz medycyny pracy Szczecin
Medycyna pracy w Szczecinie – Przychodnia Portowa

Służba medycyny pracyMedycyna Szczecin

Służba medycyny pracy powołana została aby chronić osoby pracujące przed oddziaływaniem niekorzystnych warunków panujących w pracy oraz związanych ze sposobem jej wykonywania, a także w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi. Tworzą ją lekarze, pielęgniarki, psycholodzy oraz osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do realizowania przydzielonych jej zadań. Funkcjonowanie służby medycyny pracy opiera się zarówno na publicznych zakładach opieki zdrowotnej jak i na praktykach indywidualnych.

Jednostki organizacyjne medycyny pracyMedycyna

Do podstawowych jednostek organizacyjnych służby medycyny pracy zalicza się publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których zadaniem jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami pracującymi, zakłady opieki zdrowotnej zorganizowane przez pracodawców i inne podmioty, w przypadku gdy profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami wynika z ich statutu, lekarzy prowadzących indywidualne praktyki. Oddzielną jednostkę organizacyjną służby medycyny pracy stanowią wojewódzkie i międzywojewódzkie ośrodki medycyny pracy.

Działalność medycyny pracyPraca

Osoby wykonujące swoje obowiązki w ramach służby medycyny pracy działają niezależnie od pracodawców, pracowników oraz ich reprezentantów. Działalności służby medycyny pracy podlegają pracownicy, osoby pozostające w stosunku służbowym, wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, kandydaci do szkół ponadpodstawowych i wyższych, w których praktyki zawodowe wiążą się z wpływem niekorzystnych czynników na zdrowie, uczniowie i studenci tego typu szkół i uczelni, doktoranci narażeni podczas studiów na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia, więźniowie pracujący podczas odbywania kary oraz osoby wykonujące pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

Zadania medycyny pracyPraca Szczecin

W zakres zadań służby medycyny pracy wchodzi minimalizowanie niekorzystnego wpływu pracy na zdrowie poprzez rozpoznanie i oszacowanie czynników występujących w miejscu pracy oraz ocenieniu sposobów jej wykonywania pod kątem negatywnego oddziaływania na zdrowie, przewidywanie i informowanie zatrudniających i zatrudnianych o możliwości pojawienia się negatywnych skutków zdrowotnych związanych z wykonywanymi obowiązkami, doradzanie pracodawcom i pracownikom jak zminimalizować występowanie szkodliwych dla zdrowia czynników (organizacja pracy, ergonomia, fizjologia, psychologia pracy). Zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej pracujących realizowane są poprzez prowadzenie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, orzecznictwo lekarskie, ocenianie możliwości wykonywania pracy w zależności od stanu zdrowia i warunków występujących w miejscu pracy lub nauki, konsultacje, diagnostykę i lecznictwo w odniesieni do patologii zawodowej, doradzanie chorym cierpiącym na choroby zawodowe i związane z wykonywanym zawodem, szczepienia ochronne, monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących, wczesną diagnostykę chorób zawodowych, rehabilitację ambulatoryjną, organizowanie udzielanie pierwszej pomocy, promowanie zdrowia, aktywizowanie pracodawców do działalności ochraniającej zdrowie ich pracowników, informowanie pracowników, wprowadzanie zasad profilaktyki zdrowotnej, tworzenie warunków do rehabilitacji, promocję zdrowia, organizowanie pomocy przedmedycznej, ciągłe analizowanie stanu zdrowia pracowników, odpowiednie zarządzanie informacjami o zdrowiu.

Badania wstepne i okresowe
Badania wstępne i okresowe