BEZPŁATNE BADANIA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ

Przychodnia Portowa w Szczecinie przeprowadza badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2019r, (Dz. U. z 2019r., poz. 1651).

Podstawą do przyjęcia na badanie lekarskie jest przedłożenie oryginału skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną.

Kandydat może przedstawić maksymalnie 3 skierowania, ze szkół w których zamierza rozpocząć naukę.

W/w badania wykonywane są dla kandydatów, uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich z terenu woj. zachodniopomorskiego.

Skierowanie winno zawierać:

 • aktualną podstawę prawną (jw.),
 • pieczątkę placówki dydaktycznej,
 • imię i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL osoby badanej, a jeżeli nie posiada numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • informację o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, studiów doktoranckich albo kwalifikacyjnych kursów zawodowych
 • datę wystawienia skierowania,
 • pieczątkę i podpis osoby kierującej na badanie lekarskie.

W skierowaniu konieczne jest wskazanie czy badana osoba jest:

 • kandydatem do szkoły ponadpodstawowej,
 • kandydatem do szkoły wyższej,
 • nieletnim kandydatem na kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 • nieletnim słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
 • uczniem szkoły ponadpodstawowej,
 • studentem,
 • uczestnikiem studiów doktoranckich

Wyżej wymienione badania uczniów są bezpłatne, finansowane są ze środków publicznych.

Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań …” – zgodnie z art. 21a Ustawy z dnia 27.06.1997r. o  służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2019r., poz. 1175).

 

Procedura przyjęcia na badania :

W celu wyznaczenia terminu badania prosimy o elektroniczne dostarczenie kompletnego skierowania na badania wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego.

Skan / zdjęcie skierowania prosimy przesyłać na adres: profilaktyka@przychodniaportowa.pl

Osoby niepełnoletnie (do 18 roku życia) zgłaszają się z opiekunem prawnym.


Badania będą wykonywane zgonie z wykazanymi czynnikami szkodliwymi na skierowaniu.

Ich termin w zależności od czynników szkodliwych i dostępności specjalistów wynosi od 1 do 3 dni roboczych.

Brak stawienia się na badania lekarskie w ustalonym przez Przychodnię terminie bez podania uzasadnionej przyczyny skutkować może dochodzeniem przez Przychodnię kosztów obsługi pacjenta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczenia lekarskie osób, które nie ukończyły 18 roku życia, będą wydawane jedynie przedstawicielom ustawowym, którzy winni przekazać je do placówki dydaktycznej.

Podstawa prawna: §4, ust.6 Dz.U. z 2019 r., poz. 1651 – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów.

Badania będą przeprowadzane w Przychodni Portowej ul. Energetyków 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 14:00. Tel. 91 44 12 164

Wykaz pozostałych jednostek przeprowadzających badania dla kandydatów do szkół:

 1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – ZCLiP w Szczecinie ul. Bol. Śmiałego 33.
 2.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie Aleja Wojska Polskiego 97.
 3.  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136.

Droga odwoławcza: Od zaświadczenia lekarskiego osobie badanej oraz placówce dydaktycznej przysługuje odwołanie, wnoszone na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia lekarskiego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie lekarskie. Jednostkami właściwymi do badania w trybie odwoławczym są wojewódzkie ośrodki medycyny pracy właściwe ze względu na siedzibę placówki dydaktycznej, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy zaświadczenia lekarskiego wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy.

Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.